Porady inwestycyjne

Odczulanie Warszawa

Znalezienie zaufanego gabinetu specjalizującego się w leczeniu alergii, to pierwszy etap walki o zdrowie. Odczulanie Warszawa - działamy od 1996 roku.

Lokale na wesele

 • lokaty półroczneNajlepsza półroczna lokata dostępna jest w Banku BPH, jej oprocentowanie wynosi 4 proc. w skali roku. Konieczne jest otwarcie w tym banku jednego trzech kont osobistych: Lubię to! Konto, Kapitalne Konto albo Maksymalne Konto. Umowa lokaty zawierana jest w ramach pakietu Nowy Gatunek. Rachunek powinien być zasilany co najmniej 2 tys. zł miesięcznie. Minimalny depozyt to 1 tys. zł, maksymalny 10 tys. zł.

  W ofercie BOŚ Banku dostępna jest EKOlokata SUPERprocentująca ze stawką 2,8 proc., klient musi posiadać konto w tym banku. Przyjmowane są sumy od 1 tys. zł.

  Smart Bank proponuje Smart Lokatę Wariant Specjalny z Plusem z odsetkami wynoszącymi 2,6 proc. Produkt ten dostępny jest wyłącznie dla nowych klientów FM Bank PBP, którzy są posiadaczami Smart Konta. Minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł, jeden klient może mieć tylko jeden  taki depozyt.

  Oprocentowanie Lokaty Power z oferty Idea Banku sięga 2,55 proc. w skali roku i dotyczy tylko nowych środków. Bank przyjmuje kwoty od 1 tys. zł do 1 mln zł. Nie jest konieczne zakładanie konta.

  Stawki oferowane na pozostałych depozytach nie przekraczają poziomu 2,4 proc.

  Przeciętne oprocentowanie najlepszych depozytów półrocznych wynosi 2,5 proc., jest ono minimalnie (o 0,03 pkt proc.) niższe niż w marcu. Średnie na rynku oprocentowanie to 1,4 proc. w skali roku.

 • dywersyfikacja portfelaRozsądne zaplanowanie ulokowania kapitału pozwoli na zmniejszenie ryzyka porażki na rynku inwestycyjnym. Może się w tym sprawdzić lokata terminowa, konto oszczędnościowe, obligacje skarbowe i inne długoterminowe formy oszczędzania i inwestowania. Szczególnie atrakcyjnymi bezpiecznym sposobem lokowania kapitału mogą być lokaty terminowe. Oprocentowanie oferowane na lokatach sięga często nawet kilku procent. Nie należy zrażać się niskim oprocentowaniem oferowanych przez banki produktów.

  Rynki finansowe cechuje zmienność i spora dynamika, dlatego inwestor posiadający długoterminowy plan oszczędzania i inwestowania powinien wykazywać się wytrwałością. Istotna może być także nienaruszalność tak ulokowanych środków. Strategia zakładająca skorzystania zarówno z długoterminowych, jak i krótkoterminowych sposobów inwestowania takich jak np. obligacje skarbowe czy lokaty bankowe, pozwoli na swobodniejsze dysponowanie pozostałą częścią funduszy, przeznaczonych na bardziej agresywne, krótkoterminowe inwestycje.

  Dobrą strategią jest podział kapitału na dwie części. Jedna z nich może zostać przeznaczona na krótkoterminowe inwestycje, takie jak np. akcje giełdowe, fundusze lub gra na rynkach walutowych. Pozostałe środki mogą być ulokowane w tradycyjny sposób – w tym przypadku pomocnym instrumentem będzie lokata terminowa. Kalkulator lokaty terminowej umożliwi dokładne obliczenie zysku na przestrzeni określonego czasu. Istnieje także możliwość ulokowania kapitału w sposób mniej oczywisty niż akcje, obligacje skarbowe czy produkty bankowe. Ciekawym  rozwiązaniem są inwestycje alternatywne takie jak książki, wina, antyki i metale szlachetne.

 • W grudniu fundusze gotówkowe i pieniężne jako jedyna grupa osiągnęła zysk +0,1 proc., skala wyniku nie przekonała jednak inwestorów. Klienci TFI wypłacili z tego typu rozwiązań około -0,3 mld zł, a ich łączne aktywa spadły poniżej 30 mld zł. Kwota ta jest dużo niższa w zestawieniu z wartością oszczędności zgromadzonych na lokatach bankowych, które od lat cieszą się największą popularnością wśród Polaków.

  Zestawiając ze sobą roczne stopy zwrotu funduszy gotówkowych i pieniężnych i średnie oprocentowanie zakładanych przed rokiem depozytów, okazuje się, że w różnych okresach przeważają raz lokaty, raz fundusze.

  Średni wynik w przypadku funduszy gotówkowych i pieniężnych w 2015 roku to +1,4 proc. i był najniższy w historii. Taki stan rzeczy jest efektem niskiego poziomu stóp procentowych, które osiągnęły historyczne minimum (1,5 proc.). Wysokość stóp procentowych ma wpływ na poziom wskaźnika WIBOR6M, od którego uzależnione jest oprocentowanie niektórych obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i większość obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa. W rezultacie zyski są niższe. Zarządzający będą musieli zmierzyć się z korektą na rynku papierów o stałym oprocentowaniu, które nadal stanowią istotny udział w portfelach funduszy gotówkowych i pieniężnych. Po silnej hossie, wzrost rentowności obligacji Skarbu Państwa spowodował spadek ich cen, co odbiło się na stopach zwrotu osiąganych przez fundusze.

  Niski poziom stóp procentowych w Polsce sprawił, że zysku z funduszy i depozytów zeszły do rekordowo niskich poziomów. Jednak utrzymująca się w Polsce deflacja sprawia, że realne stopy zwrotu zarówno z depozytów, jak i z funduszy są wyższe. Na koniec grudnia było to odpowiednio: +2,5 proc. i +1,9 proc.

 • Rok 2015 nie był łatwym okresem zarówno na światowych giełdach, jak i rynku długu, czy surowców. Jednak części funduszy z oferty TFI udało się poprawić wyniki na tle konkurencji. Niektóre z nich mają za sobą kilka przeciętnych lat, inne radzą sobie bardzo słabo, raz bardzo dobrze na tle konkurencji. Jeszcze inne wyróżniały się wysoką jakością na tle rynku, ale wcześniej zaliczyły spadek formy.

  W pierwszej grupie znalazł się m.in. Aviva Investors Małych Spółek, który przez cztery ostatnie lata nie był w stanie pobić średniej w grupie akcji MiŚS, natomiast w tym roku zdołał powrócić do czołówki. Od początku stycznia jego jednostka zyskała +3,0 proc., jest to wynik o +2,0 pkt proc. lepszy od przeciętnego rezultatu konkurencji.

  Poprawę wyników na tle konkurencji odnotował też Pioneer Akcji Europy Wschodniej. Jest to fundusz funduszy, którego aktywa składają się z jednostek kilku rozwiązań zagranicznych Pioneer Investments. Rok 2014 zakończył z -20 proc. stratą. Odbicie na giełdzie rosyjskiej w 2015 roku zadziałało w przeciwną stronę. Traci on od początku stycznia -1,5 proc., ale jest to wynik znacznie wyższy od średniej w grupie (-6,8 proc.).

  Część funduszy, które pozytywnie zaskoczyły klientów w tym roku cechuje dość duża zmienność pod względem wyników na tle konkurencji. PZU Akcji Spółek Dywidendowych w tym roku pod względem stopy zwrotu (+11,6 proc.) znalazł się na czele grupy i w gronie 5 najlepszych rozwiązań otwartych.

 • ocena neutralnaAllianz Polskich Obligacji Skarbowych jest rozwiązaniem, w którym trudno doszukiwać się niestandardowych narzędzi czy strategii inwestycyjnych. Zarządzający skupia się w całości na efektywnym zarządzaniu terminem zapadalności papierów znajdujących się w portfelu funduszu. W przypadku konkurencyjnych funduszy obecnie średni czas do wykupu obligacji wynosi niewiele ponad trzy lata. Natomiast w benchmarku dla Allianz Polskich Obligacji Skarbowych przyjęto wskaźnik na poziomie ok. 4,3 roku. Zarządzający dąży do tego, by średni czas trwania lokat w tym funduszu znajdował się między tymi dwoma punktami odniesienia. Zdarzają się okresy, kiedy odchylenie od wzorca sięga nawet 1,5 roku. Wyniki funduszu są poniżej średniej w grupie funduszy polskich obligacji skarbowych. Osoby, które zainwestowały w Allianz Polskich Obligacji Skarbowych wyraźnie odczuwają dekoniunkturę na rynku polskich papierów rządowych, co jest efektem dość długiego terminu do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu. Strata w stosunku do średniego wyniku w grupie wynosi 0,9 pkt proc. Niewielkie pocieszenie dla inwestorów może stanowić zmniejszenie wahań jednostki uczestnictwa od początku 2015 roku. Roczne odchylenie standardowych stóp zwrotu zmalało do średniego poziomu. Wskaźnik information ratio opisujący efektywność zarządzania, można określić jako przeciętny.

  Allianz Polskich Obligacji Skarbowych według opinii Analiz Online jest funduszem dla osób preferujących inwestowanie w polskie obligacje skarbowe bez podejmowania dodatkowego ryzyka. Jednak klienci powinni być świadomi tego, że inwestowanie w ten fundusz wiąże się z wyższym od przeciętnego ryzykiem stopy procentowej. Przy stabilnych obecnie i rosnących w dłuższej perspektywie stopach procentowych ryzyko to może mieć niekorzystny wpływ na wyniki funduszu – ostrzegają Analizy Online. Ostatecznie fundusz otrzymał neutralną ocenę – trzy gwiazdki.

 • Obligacje oszczędnościoweW październiku klienci mają do dyspozycji papiery o dwu-, trzy-, cztero- i dziesięcioletnim okresie zapadalności, których oprocentowanie w pierwszych kresach odsetkowych waha się od 2 do 2,5 proc. w skali roku.

  Oprocentowanie obligacji dwuletnich jest stałe i wynosi 2 proc. Obligacje trzyletnie przyniosą 2,10 proc. w pierwszych sześciu miesiącach, a w kolejnych zysk wyliczany jest na podstawie stopy WIBOR 6M. Obligacje czteroletnie, których oprocentowanie uzależnione jest od stopy inflacji powiększonej o marżę w wysokości 1,25 proc., w kolejnym okresie zapewnią 2,30 proc. Naliczenie odsetek w przypadku obligacji dziesięcioletnich odbywa się w oparciu o stopę inflacji powiększoną o marżę 1,50 proc., w pierwszym roku parametr ten jest równy 2,50 proc.

  Obligacje oszczędnościowe są najbezpieczniejszym sposobem pomnażania oszczędności. Papiery te gwarantowane są przez emitenta, którym jest Skarb Państwa. Elementem zachęcającym do ulokowania oszczędności w papierach skarbowych może być ich stosunkowo atrakcyjne oprocentowanie. Stawki prezentują się zachęcająco, zwłaszcza na tle oprocentowania tradycyjnych lokat bankowych. Jest to od 2 do 2,50 proc. w skali roku, w zależności od rodzaju obligacji. Tymczasem oprocentowanie rocznego depozytu na kwotę 5 tys. zł wynosi aktualnie 1,48 proc.

  Osoby zainteresowane tym sposobem pomnażania kapitały mogą nabyć papiery skarbowe w każdym oddziale banku PKO BP, w punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego tej  instytucji, za pośrednictwem infolinii oraz internetu.

 • Inwestowanie za granicąZdaniem ekspertów zapotrzebowanie na inwestycje na rynkach zagranicznych sukcesywnie wzrasta, głównie ze względu na możliwość jeszcze lepszej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, co jest najważniejszym czynnikiem umożliwiającym osiągniecie zadowalających zysków.

  W obliczeń ekspertów Analiz Online wynika, że w 2013 roku do funduszy zagranicznych wpłacono o 1,5 mld zł więcej niż z nich wypłacono. W tym roku liczby te wzrosną jeszcze bardziej. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego nie tylko pod kątem klasy aktywów, ale też geograficzna stanowi dobre zabezpieczenie przed niespodziewanymi wydarzeniami, które mogą mieć negatywny wpływ na potencjalne zyski.

  Istotnym czynnikiem wpływającym na popularyzację wśród klientów w Polsce funduszy inwestujących za granicą jest możliwość nabywania jednostek w polskiej walucie. Najwięksi gracze na rynku funduszy zagranicznych, którzy oferują swoje usługi także w Polsce to uznane instytucje finansowe. Polscy inwestorzy mogą skorzystać z usług takich globalnych instytucji jak: Black Rock, Franklin Templeton Investments oraz JP Morgan Asset Management.

  Według ekspertów idealnym rozwiązaniem w niepewnych czasach są fundusze parasolowe. W okresach dekoniunktury pozwolą chronić kapitał w funduszach obligacji, a w czasie rozkwitu korzystać ze wzrostów na rynkach akcji.

  W ofercie Deutsche Banku pojawił się fundusz parasolowy Skarbiec – JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO, w którego skład wchodzą cztery subfundusze. Są to dwa agresywniejsze fundusze akcji, jeden inwestujący na rynku amerykańskim, drugi na rynkach wschodzących, dodatkowo także fundusz oparty na światowych obligacjach oraz rynkach walutowych i fundusz inwestujący w obligacje przedsiębiorstw.

 • inwestycja w kawalerkę na dobry początekNajwiększym powodzeniem wśród inwestorów zaczynających przygodę z rynkiem nieruchomości cieszą się mieszkania jednopokojowe. Nie wymagają one dużych nakładów finansowych i zapewniają zainteresowanie licznej grupy potencjalnych najemców.

  Osoby zainteresowane mieszkaniem na wynajem zwykle wybierają jedną w dwóch opcji: niewielkiej kawalerki lub mieszkania do kompleksowego remontu. Wybór mieszkania jednopokojowego wymaga zaangażowania stosunkowo niewielkich kwot na wkład własny do kredytu (5 proc. ceny nieruchomości). Jest to optymalne rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów unikają zaciągania kredytów, a posiadają odpowiednie zasoby, by móc zacząć inwestować.

  Największą rentowność z wynajmu kawalerki gwarantuje stolica. W Warszawie rentowność wynosi 5,21 proc. w skali roku przy kwocie wynajmu na poziomie 1350 zł. Ze względu na dużą rozpiętość cenową w poszczególnych dzielnicach rentowność może być nieco wyższa.

  W innych miastach rentowność z wynajmu jednopokojowego mieszkania mieści się w przedziale od 4,6 proc. (Poznań) do 4,9 proc. (Gdańsk).

  Zakup mieszkania w centralnych rejonach miasta może być droższy nawet o 1/3 od podobnych lokali w innych dzielnicach. Kawalerki wynajmują zwykle grupy o dużej mobilności. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na dostępność komunikacyjną, bliskość obiektów użyteczności publicznej itp. Wybierając kawalerkę należy nastawić się na niewielki metraż. Niezależnie od tego, czy mieszkanie ma 28 czy 34 mkw, możliwa do uzyskania kwota czynszu najmu może być taka sama.

 • Okazje na rynku akcjiRynki akcji na całym świecie w pierwszym kwartale uległy pewnej stagnacji po odnotowanym w styczniu niewielkim -5,5-proc. spadku, który spowodowany został licznymi czynnikami ryzyka w postaci odpływu kapitału z rynków wschodzących, słabszych danych makro oraz spadających stóp procentowych.

  Na rynkach rozwiniętych najlepsze wyniki osiągały akcje amerykańskie, jednak ze względu na rosnące mnożniki wyceny zaczynają one słabnąć.

  Z uwagi na słuszną wycenę akcji amerykańskich, zwroty z inwestycji będą teraz ściślej odpowiadać zasadniczemu wzrostowi przychodów i zysków, w rezultacie nie będą to już stopy zwrotu z 2013 roku. W indeksie MSCI All Country World Index akcjom amerykańskich firm przypisano wagę ok.50 proc., niższe przewidywane stopy zwrotu z tych papierów przyczynią się do pogorszenia globalnych wyników. Inwestorzy będą musieli coraz częściej dokonywać określonych wyborów co do poszczególnych państw, sektorów i akcji, by osiągnąć nadzwyczajne wyniki.

  W ubiegłym roku zapatrywania ekspertów na akcje europejskie, zwłaszcza na sektory odznaczające się cyklicznością były pozytywne. Teraz ich zdanie jest inne, mimo że papiery te są tańsze od akcji amerykańskich, a kondycja gospodarki strefy euro ma się poprawić. Zdaniem ekspertów wycena jest uzasadniona dla większości najważniejszych europejskich rynków akcji. Do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników nie wystarczy już stawianie na Europę.

  Banki Europy zyskują w tym roku 12 proc., co jest najlepszym wynikiem wśród wszystkich branż. Notowania banków centralnych nadal będą dobre, a kursy ich akcji mogą wzrosnąć przynajmniej o 25 proc. w stosunku do obecnych poziomów

 • Piąta seria obligacji PKN OrlenPKN Orlen uruchomił piątą serię papierów dłużnych przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych na kwotę 200 mln zł. Jest to cześć programu emisji obligacji realizowanego przez koncern od 2013 roku o łącznej wartości 1 mld zł.

  Zmienne oprocentowanie papierów dłużnych serii E oparte będzie o sumę sześciomiesięcznego WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,3 proc. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłat następować będzie co sześć miesięcy. Wykup nastpi w terminie czterech lat.

  PKN Oreln zapewnił, że intencją spółki jest, by seria E obligacji znalazła się na rynku Catalyst. Jeżeli seria ta spotka się z podobnym zainteresowaniem jak poprzednie emisje, to płocki koncern nie wyklucza sfinalizowania w najbliższym czasie całego programu o wartości 1 mld zł.

  Program emisji obligacji detalicznych rozpoczął się w maju 2013 roku. Do listopada 2013 roku PKN Orlen wyemitował cztery serie obligacji o wartości 700 mln zł. Partnerami PKN Orlen w ramach wszystkich emisji serii obligacji są m.in. UniCredit CAIB Poland, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao. Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes spółki ds. finansowych w styczniu tego roku informował, że PKN Orlen rozważa emisję euroobligacji być może jeszcze w 2014 roku. Zysk netto płockiego koncernu za rok 2013 sięgnął ponad 617 mln 684 tys. zł. Łączna wartość wszystkich zobowiązań to 18 928 mln zł.

« Poprzednie informacje